Αργύρης Ευαγγελούλης ✽ ποίηση

In Λογοτεχνία, Ποίηση by mandragoras

 

 

Επείγουσα νοσηλεία

Έ χω
δει
το σώ μα σου
πώς
έ πι νε
αί μα
κι
οι φλέ βες σου
πώς
τρα βού σαν
τους
ο ρούς
με πλαστι κούς
σωλή νες
σαν
αντλί ες ζω ής
ε νώ
ο ύ πνος
εί χε
σβή σει
πά νω σου
τη
θλί ψη.


Χωρίς ελπίδα

Τη
νύ χτα
παρακα λώ
ό πως
κοιμά μαι
να
έ ρθει
σαν α πό τη σά ρκα
μου
γεννημέ νο
το
ά σπλα χνο
στό μα
της
γης
υ γρό
και
πεινασμέ νο
να
με
τραβή ξει
στην
έ σχατη
ο δύ νη
των ανθρώ πων.

Η ά νιση πά λη

Δεν
μου
α ρκούν
πια
οι
νύ χτες
ού τε
θέ λω
να
λεί ψουν
οι
μέ ρες
α πλά
να
στα θώ
ηρωϊ κά
στο
σκοτά δι.


Μεταίχμιο

Κά που
το
σώ μα
μου
ά φησα

κά
που
νέ
α
υλι
κά
με
συνθέ
τουν

κά θε
αλή θεια
με τά
έ να
ψέ μα
ξοδεμέ νο
πριν

ό ταν
ο
θά νατο ς
περά σει
ά λλο
πρό σωπο
θα
έ χει
το
φω ς .Παράθυρο ανοιχτό

Φοβά μαι

κι
ε σύ
λεί-
πει ς

φοβά μαι

κι
οι
φω νέ ς
μου
πληθαί-
νουν
δια ρκώ ς

φοβά μαι

κι
ά σπρα
σύ ννεφα
γεμί-
ζει
ο
ουρα νό
ς
.

***

Ο Αργύρης Ευαγγελούλης  γεννήθηκε στη Λάρισα το 1992. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.